Historie Svazu letců Příbor, z.s.

Nové politické ovzduší po listopadových událostech v roce 1989 umožnilo i třetí obnovu celostátního Svazu letců. Dne 31. března 1990 byl v pražském Paláci kultury uspořádán obnovovací sjezd "Svazu letců ČSFR". Tato obnova umožnila i vznik odbočky na letišti v Mošnově. Z iniciativy pplk. Ing. Petra Okáče vznikla odbočka u dopravního pluku. Předsednictví převzal Ing. Petr Okáč, do celostátního výboru byl navržen a zvolen Ing. Roman Bencalík.

Ve vznikajícím Svazu se začaly projevovat značné separatistické tendence. Se snahou zapojit do vedení i mladé příslušníky letectva, vznikly v podstatě tři skupiny (každá se svými zájmy) – mladí, staří a rehabilitovaní. Bohužel, v této době bylo odmítnuto členství řadě vynikajících letců, kteří byli na různých stupních velení a měli u mladé generace letectva značný respekt a byli pro ni vzorem. Toto separování tak odradilo od členství značnou část aktivních letců a ty, kteří do SL vstoupili, postupně odradilo to, že se neřešily jejich problémy. Tento stav v celostátním Svazu letců negativně působil i na řadu kolegů v odbočce Mošnov a snad i z tohoto důvodu se stal jejím druhým předsedou Ing. Jiří Tuza.

Po rozdělení Československa 1. ledna 1993 došlo ke dni 1. dubna 1993 i na rozdělení Svazu letců ČSFR na "Svaz letců ČR" a "Zväz letcov SR". V této době zanikl i dopravní letecký pluk, čímž zanikla i odbočka Mošnov. Odbočka i přes krátkou dobu své činnosti zanechala po sobě jeden významný čin. V roce 1990 byla garantem zřízení pomníku obětem katastrofy Il-14 ze srpna 1964, při které zahynulo 10 našich kolegů. Jakákoli zmínka o této události byla do této doby zapovězena.

Nemálo kolegů si po zrušení útvaru a po odchodu do zálohy, nebo důchodu, uchovalo své členství ve SL a byli proto registrováni v odbočce č. 30 s celostátní působností. Ta sdružovala všechny, kteří neměli možnost registrace v místní nebo regionální odbočce. Na schůzi této odbočky, v červnu 1998, navrhl Ladislav Jerguš zřídit odbočku SL v Příboře. 8. prosince 1998 svolal Valnou hromadu, na které byl návrh na ustanovení odbočky vyčleněním členské základny z celostátní organizace jednomyslně schválen. Příborská odbočka tak činnost zahájila 1. ledna 1999, předsedou byl zvolen Ing. Zdeněk Pařízek, místopředsedou Josef Szobi, jednatelem a hospodářem Ladislav Jerguš a historikem Bohumil Vlach. Revizní komisi tvořili Slavomír Valečko a Karel Jezdinský. CV přidělil odbočce č.18, po původní mošnovské. Členy odbočky byli, až na výjimky, bývalí příslušníci dopravního pluku. V roce 2012 se členem odbočky stal náš dlouholetý kamarád a přítel, brig. gen. Zdeněk Škarvada, pilot 310. perutě RAF.

Odbočka byla pojmenována po plk. JUDr. Ing. Vladimíru Vaňkovi, příborském rodáku, účastníku 2. světové války.

Ačkoli odbočka nebyla a ani není svým počtem členů nijak velká, na veřejnosti se neztratila.

Každoročně se pravidelně scházíme v prostorách klubovny, účastníme se pietních vzpomínkových akcí pořádaných ve městě Příboře a našem regionu, jako např. výročí osvobození a konce 2. světové války, vzniku republiky, Dne veteránů a pod. Navštěvujeme také památníčky letců, kteří zahynuli na našem území, ať za války nebo při plnění povinností v řadách poválečného letectva. Podílíme se také na přípravách výstav s tématikou letectví nejen v Příboře. Pořádáme přednášky o historii letectví ve školách, připravili jsme jeden semestr s odbornou leteckou tématikou pro zájmové vzdělávání seniorů Akademie třetího věku v Kopřivnici, máme bohatou publikační činnost. Zde je nutné se zmínit o bohaté publikační činnosti především našich členů pánů Vystavěla, Moudrého, Pavelčíka a Jerguše. v rámci spolupráce s mládeží spolupracujeme s modelářskými kluby Tora Příbor a Apolo Kopřivnice, spolupracujeme s leteckým muzeem v Suchdole nad Odrou a spolupracujeme s naším přátelským Slovenským leteckým zväzom gen. Dr. M. R. Štefánika.

Jednou z nejvýznamnějších akcí bylo zřízení památníku letcům na ulici Frenštátské v Příboře. Původně byla provedena oprava chátrajícího letounu MiG-15bis, následně zde byl vybudován památník místním letcům, kteří se zúčastnili bojů ve 2. světové válce, ale i letcům zahynulým při výkonu služby na letišti Mošnov. O vybudování tohoto památníku se velkou měrou zasloužil i tehdejší místostarosta Ing. Bedřich Turek. Tento památník se později stal základem památníku všem letcům, kteří se narodili v dnešním Moravskoslezském kraji a kteří padli nebo zahynuli během 2. světové války. O rozšíření památníku se velkou měrou zasloužil Ing. Jaroslav Jurek a město Příbor. Na financování památníku se podílel Moravskoslezský kraj, obce z nichž tito hrdinové pocházeli a prostřednictvím gen. Padělka mírou největší i MO ČR. Samotnou realizaci provedlo město Příbor.

Dále jsme se např. v roce 2012 zúčastnili pietního aktu uctění památky letců Źwirki i Wigury v Těrlicku, kteří zde před 80 lety zahynuli; v roce 2014 jsme se v rámci vzpomínky na 70. výročí tzv. "Velkého útěku" zúčastnili pietního aktu v Ostravě Hrabůvce k uctění dvou letců RAF, nadporučíka Gordon A. Kiddera a majora Thomase Kirby-Greena, kteří zde byli před 70 lety zákeřně popraveni; v roce 2016 se nám podařilo v prostorách letiště Leoše Janáčka zabezpečit a zrealizovat stálou expozici panelů, připomínajících 1. Čs. smíšenou leteckou divizi v SSSR, padlé letce Moravskoslezského kraje v bitvách 2. světové války a dále kolegů, kteří tragicky zahynuli při výkonu služby u leteckých útvarů působících na tomto letišti. Samostatný panel zde má i mjr. František Doležal, kterému byla udělena pamětní medaile generála Karla Janouška in memoriam a bratři Žurovcové, průkopníci létání na místě dnešního letiště. Při odhalení expozice byla přítomna i vdova po mjr. Doležalovi paní Doležalová a vnučka jednoho z bratrů Žurovcových paní doktorka Brandová.

V průběhu naší činnosti se nám také zásluhou pana Pavelčíka podařilo získat originální plán návrhu letadla Ing. Žurovce z počátku 30. let 20. století. Tento plán byl předán Muzeu Novojičínska.

Jak již bylo řečeno, spolupracujeme s modelářským klubem Tora Příbor ze Střediska volného času Luna Příbor a s modelářským klubem Apolo Kopřivnice. Na památku našeho zemřelého člena gen. Zdeňka Škarvady věnujeme a udělujeme "Putovní pohár brig. gen. Zdeňka Škarvady", který je udělovaný autorovi nejlepšího modelu  Spitfire nebo Hurricane 310. stíhací perutě, či případně jinému stíhacímu letounu sloužícímu u RAF v období 2. světové války v rámci bodovací soutěže plastikových modelů Kopřivnické poháry pořádané vždy v říjnu klubem Apolo.

Přechod na stránku věnovanou Škarvadovu poháru

Pravidelně se také každoročně setkáváme ke dni letectva, organizujeme a zajišťujeme oslavy významných výročí dopravního a stíhacího pluku, např. na oslavách 60. výročí dopravního pluku v roce 2006 se nás sešlo 165, při příležitosti společných oslav 65. výročí obou pluků - 1.dvlp a 8.slp - dislokovaných na letišti v Mošnově v roce 2011 pak 340 osob z obou republik bývalého Československa. Oslav 70. výročí 8.slp v roce 2015 se zúčastnilo přes 240 bývalých příslušníků pluku a při příležitosti oslav 70. výročí dopravního pluku v roce 2016 se nás, i přes stále rostoucí věk, sešlo 76 a v roce 2017 se společného setkání příslušníků mošnovských leteckých pluků účastnilo asi 160 lidí.

Vzhledem k legislativním úpravám v činnosti společenských organizací, došlo ke změnám i ve SLČR. Odbočky se měly transformovat v samostatné spolky s registrací ve spolkovém rejstříku. Naše odbočka prosazovala aby SL zůstal pod jednotným celostátním vedením. Jelikož nesouhlasíme se zánikem SLČR, bylo rozhodnuto členstvem o ustanovení nového samostatného spolku, Svazu letců Příbor. Spolek byl zaregistrován rejstříkovým soudem v Ostravě dne 11. ledna 2018. Sídlo spolku je na adrese Dukelská 1346, 742 58 Příbor. Vztah k městu jsme chtěli vyjádřit tím, že ve znaku spolku je znak města Příbora a letoun MiG-15bis s trupovým číslem 3669, který je symbolem leteckého památníku v Příboře.

 

 

Obsah © Svaz letců Příbor, z. s. | Design & grafika © Pavel Šenk